புத்தகம்

புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.blogspot.com/

Thursday, September 08, 2011

காலம் தள்ளும்

அடைந்து கிடக்கும்
ஒளியறு வீட்டில்
காலம் அளந்து
காலம் தள்ளும்
யாருங்காணாத கடிகாரம்

ஓடிக்களைத்து
மூச்சடங்கி
ஆவியொடுங்கும்
ஒருநாள்

விரல்கள் பிரித்து, தள்ளி,
விரைந்தோடும் காலம்
இன்னும் இன்னும்